Kursa darbs ir patstāvīgi sagatavots un realizējams kādā no bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes vai grāmatzinātnes jomām, kurā students apliecina savas teorētiskās zināšanas nozarē, prasmi strādāt ar informācijas avotiem, pētnieciskā darba iemaņas, spēju izdarīt patstāvīgus spriedumus.

Pirmās prakses mērķis: nostiprināt un papildināt studiju programmas ietvaros gūtās teorētiskās zināšanas, apgūt profesionālās prasmes un iemaņas bibliotēku krājuma komplektēšanas un apstrādes jautājumos.

Studiju kursa mērķis: sniegt studentiem civilās un darba aizsardzības jomām raksturīgās pamata zināšanas, svarīgākos jēdzienus un likumsakarības. Izveidot kompetences par Latvijas Republikā civilajai un darba aizsardzībai izvirzītajiem uzdevumiem, kas ļautu studentiem droši, mērķtiecīgi, efektīvi un ilgtspējīgi darboties savas izvēlētās profesionālās darbības virzienā.


Studiju kursa mērķis: sniegt studentiem zināšanas par bibliotēku vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā, gūstot priekšstatu par bibliotēku lomu sabiedrībā, bibliotēku darba mērķu, metožu un pakalpojumu veidošanos un attīstību.

Studiju kursa mērķis:

ir sniegt zināšanas par novadpētniecību kā vienu no bibliotēkas darba virzieniem; sniegt zināšanas par novadpētniecības darba teorētiskajiem aspektiem, darba metodiku, novadpētniecības avotiem, mutvārdu vēstures un dzimtas vēstures izpēti.


Studiju kursa mērķis: ir sniegt zināšanas par filozofijas vēsturi un tās sistematizāciju, izpratni par galvenajiem filozofijas novirzieniem Eiropā vēsturiskā griezumā un sava laika kultūras kontekstā, kā arī veicināt studentu spēju argumentēti izteikties par klasiskiem tekstiem filozofijā.

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par zināšanu organizēšanas sistēmas – klasificēšanas būtību, mērķiem un uzdevumiem, sniegt priekšstatu par galvenajām klasificēšanas sistēmām, kā arī apgūt universālās decimālās klasifikācijas (UDK) metodiku un pamatprincipus, praktiski gūt iemaņas klasificēšanā un priekšmetošanā.